เฟอร์นิเจอร์ จากปี 1930s โดย Axel Einar Hjorth, Swedish