Outdoor & Patio Furniture

เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคารของ modxmobler เป็นการนำรูปแบบการดีไซน์สไตล์เรโทรมาปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคารมากยิ่งขึ้น บางแบบเหมาะกับการวางริมระเบียง มีนำ้หนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เช่น ac15, ac22 บางแบบ เช่น dt03, outdoor ac01, outdoor dc01. สามารถวางไว้กลางแจ้งได้เนื่องจากใช้วัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศ เช่น ไม้สักเกรดเอ หวายเทียม อลูมิเนียม

Showing all 10 results